ALGEMENE VOORWAARDEN BEHANDELING

 • De algemene voorwaarden omtrent behandeling bij Haptotherapie Hiddes is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkggz). Om aan de eisen van de nieuwe wet Toetreding Zorgaanbieders  (Wtza )te voldoen, staat binnenkort bij goedkeuring het officiële bewijs (Certificaat van QiC) van het Kwaliteitshandboek (KMS) op de website haptotherapiehiddes.nl
 • Haptotherapie Hiddes wordt vertegenwoordigd door Erica Hiddes, hierna te noemen de therapeut.
 • De therapeut is lid van de NFG-beroepsvereniging onder nummer 8802. Zij handelt volgens de richtlijnen van de NFG.
 • De therapeut is ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 71281673
 • De therapeut heeft een beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering afgesloten via de NFG-beroepsvereniging.
 • Beëindiging van de behandeling kan ten alle tijden met wederzijds goedvinden geschieden.

VERPLICHTINGEN VAN DE CLIËNT

 • Het is van belang dat de cliënt alle informatie, zowel schriftelijk als mondeling, welke de therapeut nodig heeft voor het opstellen van de factuur en het correct uitvoeren van de behandeling, tijdig ter beschikking stelt
 • Als cliënt sta je in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de gegeven informatie, ook indien deze van derden afkomstig is.
 • Alle eventuele, nadelige gevolgen voortvloeiende uit het achterhouden van informatie aanwezig in het dossier bij de huisarts, zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt.
 • Er bestaat een recht voor nabestaanden.

GEHEIMHOUDING

 • De therapeut houdt informatie van haar cliënten geheim tegenover derden, tenzij ze een wettelijke plicht tot bekendmaking heeft, of zijn schriftelijke toestemming heeft van de cliënt om informatie met andere hulpverleners te delen.
 • De therapeut houdt een cliëntendossier bij. Ingeval van begeleidingsvragen kan worden volstaan met het vastleggen van informatie en sessie verslagen.
 • De cliënt heeft het recht tot inzage in het eigen dossier. Het dossier wordt conform de wettelijke bewaartermijn in totaal 20 jaar bewaard.
 • De therapeut verplicht zich informatie betreffende de behandeling te verstrekken aan de cliënt in alle fasen van de behandeling. De cliënt verplicht zich middels het anamnese gesprek relevante informatie aan de therapeut te verstrekken.
 • De therapeut doet gedurende of na afsluiting van de behandeling verslag aan de (huis) arts, behandelend specialist of andere doorverwijzer.
 • Aanvulling van de informatieplicht van de therapeut: het zwaartepunt komt te liggen op het “samen” beslissen over de behandeling met de cliënt.
 • Wanneer de therapeut van mening is dat een cliënt die bij haar in behandeling is of de omgeving in een hulpbehoevende situatie verkeerd, heeft zij de plicht dit te bespreken met zowel de cliënt als de meest dichtbij betrokken mensen uit haar leefomgeving (bijv. ouders, kinderen of partner) en andere betrokken instanties.
 • De therapeut gebruikt de informatie die zij van cliënt heeft gekregen niet voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt een uitzondering gemaakt in het geval dat de therapeut voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafrechtprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.
 • Indien de derde door de therapeut wordt ingeschakeld, gelden de verplichtingen in dit artikel ook voor deze personen.

BETALINGSVOORWAARDEN

 • De cliënt gaat akkoord met de tarieftariefstelling die gepubliceerd staan op de website onder het kopje Praktisch.
 • Voor alle afspraken geldt, dat afspraken die niet 24 uur van tevoren worden afgezegd, in rekening gebracht kunnen worden.
 • Betalingswijze van de behandeling geschiedt in de praktijk via Pinbetaling. Mocht de Pinbetaling in de praktijk niet lukken, dan is de cliënt verplicht de betaling van deze facturen binnen de gestelde termijn van 14 dagen te voldoen.
 • Facturen worden met toestemming van cliënt verstuurd per e-mail.
 • Indien tarieven en/of prijzen een wijziging ondergaan terwijl cliënt nog in behandeling is, is de therapeut gerechtigd het overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen, tenzij therapeut en cliënt hierover andere afspraken hebben gemaakt.
 • Bij betalingsachterstand is de therapeut gerechtigd verdere behandeling op te schorten, tot dat de cliënt de betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 • Bij niet-betaling stuurt de therapeut een betalingsherinnering. Indien de cliënt niet binnen 14 dagen na datum van betalingsherinnering aan zijn verplichtingen voldoet, dan is de therapeut zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incasso maatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.
 • Volgens de algemene voorwaarden worden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso) kosten, die de cliënt maakt door niet-nakomen van diens betalingsverplichtingen aan de therapeut, komen ten laste van de cliënt.

TOEPASSELIJK RECHT

 • Op alle overeenkomsten tussen de cliënt en de therapeut is het Nederlandse recht van toepassing
 • De De algemene voorwaarden bepaalt dat therapeut  zich houdt aan de bepalingen van de NFG-beroepsvereniging tijdens de uitoefening van haar werk
 • Indien de cliënt een klacht heeft, dan laat hij/zij dit direct weten aan de therapeut en zoeken ze samen naar een oplossing, Als cliënt en therapeut er samen niet uitkomen dan heeft de cliënt het recht een klacht in te dienen bij de klachtencommissie van de NFG-beroepsvereniging, de Wkkgz.
  De klachtenregeling van de NFG is te vinden op de site van de NFG.
 • De cliënt heeft het Privacyreglement van Praktijk Haptotherapie Hiddes, welke vermeld staat op de website  en stemt in met dit reglement.

Versie juni 2022