Beroepsvereniging NFG

Beroepsvereniging NFG is een onafhankelijke organisatie voor behartiging van professionals, en die werkzaam zijn in het ‘complementaire psychosociale werkveld’.

Ik ben aangesloten als Registerlid bij de NFG-beroepsvereniging (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, Vakgroep VPMW). Daarvoor zijn de richtlijnen van de beroepsvereniging NFG  van toepassing in mijn praktijk.

Verder ben ik aangesloten als Registertherapeut bij de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg). RBCZ is een kwaliteitskeurmerk om de client te informeren waar hij/zij integer, verantwoord en veilig behandeld wordt.

Deze borging van kwaliteit, en in combinatie met mijn vakkundigheid, vormen de basis voor een succesvolle behandeling.
Ik werk permanent aan verbetering van mijn vak en volg hiervoor regelmatig nascholing. Verder neem ik geregeld deel aan intervisie met collega Haptotherapeuten.

Privacy

Uiteraard zijn vertrouwelijkheid en geheimhouding kenmerken in de omgang met mijn cliënten. In mijn praktijk hanteer ik de Beroepscode voor Haptotherapeuten.

Ook hanteer ik een privacy beleid, hierin kun je lezen wat dat precies inhoudt binnen mijn Praktijk voor Haptotherapie Hiddes.

Verder worden de richtlijnen voor de meldcode huiselijk geweld toegepast in mijn praktijk. Alle hulpverleners zijn gehouden aan hun beroepsgeheim.  Er is geen sprake van meldplicht maar van een meldrecht. De wet verplicht wel  een aangepaste meldcode te hanteren.

Het kunnen signaleren van huiselijk geweld en kindermishandeling dient een grondhouding te zijn van de NFG-hulpverlener. Dit gaat vooraf aan de meldcode en wordt ook wel stap 0 genoemd.

Wkkgz: Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg

Beroepsvereniging NFG ondersteunt de therapeut die zorg verleent. Het klachtenrecht is geregeld in de Wkkgz. De Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg is van toepassing,  omdat iedere therapeut verplicht is om een klachtenregeling te hebben. Ook is er een klachtenfunctionaris beschikbaar voor advies of klacht.

Certificaat Kwaliteitenhandboek KMS

Om aan de eisen van de nieuwe wet van 2022 Wtza te voldoen, staat het officiële Certificaat van het Kwaliteitshandboek (KMS) sinds juli 2022 op de website.
De algemene voorwaarden omtrent behandeling bij Haptotherapie Hiddes is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de cliënt en hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (Wgbo) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkggz).

Geschilleninstantie

Verder ben ik verplicht om aangesloten te zijn bij een geschilleninstantie. Dit is geregeld via mijn beroepsvereniging NGF, en als je hier verder over wilt lezen ga dan naar “Niet tevreden over je hulpverlener”.

Wat te doen met een klacht?

Tijdens de behandeling of begeleiding kan er iets misgaan. Als je naar je eigen oordeel onzorgvuldig  bent begeleid, kun je een klacht indienen. Het is belangrijk dat je eerst zelf probeert om de klacht samen met mij te bespreken.  Als het niet lukt de klacht samen op te lossen, dan is het ook mogelijk de vertrouwenspersoon van de NFG in te schakelen.

Op de website van de NFG staat een schema , waarin precies staat wat de cliënt kan doen bij een klacht en in welke volgorde.