Praktijk voor Haptotherapie Hiddes

Praktijk Hiddes geeft veel om je privacy en zal je persoonlijke gegevens zo goed mogelijk beschermen. Ik verwerk uitsluitend gegevens die ik nodig heb om het begeleidingsproces tijdens de haptotherapiesessies goed te kunnen volgen en te waarborgen. Dit is ook wettelijk verplicht (AVG wet van 25 mei 2018). Ik beperk de registratie zo veel mogelijk zodat je geen gegevens hoeft te delen die niet noodzakelijk zijn. Persoonsgegevens die ik verwerk zijn: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, correspondentie via email. Deze informatie heb ik nodig om te kunnen communiceren over te maken afspraken, het verstrekken van hulp, bemiddeling en verwijzing en ten behoeve van de facturatie om te voldoen aan de richtlijnen van de belastingdienst. De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor mailingsdoeleinden. Als je bezwaar hebt tegen een (deel van ) de registratie, kan je dit aangeven, dan bespreken we wat een goede manier is om aan je bezwaar tegemoet te komen.

Recht op correctie, aanvulling, verwijdering

Je hebt recht op inzage, aanvulling of verwijdering van je persoonsgegevens. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, of een deel hiervan. Je hebt recht op inzage in je dossier en je kunt hierom vragen. Praktijk HH draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming binnen 4 weken, en wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt anders zo spoedig mogelijk nadien, wordt uitgevoerd.

Delen van persoonsgegevens met derden

Praktijk Hiddes deelt je persoonlijke gegevens nooit zonder gegronde reden met andere partijen èn alleen met jouw gegeven toestemming. Om goede zorg te kunnen verlenen is het belangrijk om te weten of je ook andere behandelingen volgt. Overleg en afstemming kan een meerwaarde bieden als er sprake is van psychische en/of lichamelijke klachten. Mocht overleg noodzakelijk zijn, dan zal ik je hierom vragen om een formulier te tekenen om met de huisarts of medebehandelaar contact op te nemen.

Rechten omtrent je gegevens

Mijn Praktijk geeft veel om je privacy en bewaart je gegevens zolang je client van mij bent. Dit betekent dat ik je dossier bewaar totdat je aangeeft dat je niet langer gebruik wilt maken van mijn begeleiding. Een verzoek tot inzage, rectificatie, intrekking of verwijdering van de persoonsgegevens (of een deel hiervan) kun je aan mij richten. Indien er tijd nodig is om het dossier op te schonen, zal dit maximaal 4 weken in beslag nemen. Het dossier blijft eigendom van Praktijk HH. In beginsel stuur ik om misbruik te voorkomen afschriften en kopieën van je gegevens enkel naar jouw bij ons reeds bekende e-mailadres.
Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor medische- en/of zorggegevens en is in beginsel op vijftien jaar gesteld. Als je niet langer wilt, dat je dossier bewaard blijft, dan kan je dit schriftelijk of per mail aangeven. Ik zal je dossier dan vernietigen met uitzondering van de basisgegevens (naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer). Deze gegevens zijn nodig voor de financiële administratie volgens de richtlijnen van de Belastingdienst en blijven dan maximaal zeven jaar bewaard.

Klachtenregeling

Indien je een klacht hebt over de verwerking van je gegevens of over de behandeling, laat dit dan direct weten. Dan zoeken we samen naar een oplossing. Als wij er samen niet uit komen, dan is dit natuuurlijk erg vervelend. Een goed gesprek kan ontevredenheid of klachten voorkomen en werkt het beste in de meeste gevallen. Je eventuele klacht behandel ik in vertrouwen en ik streef naar het voorkomen van klachten. Een klacht zie ik, en binnen mijn beroepsvereniging NFG, als een mogelijkheid om de zorg te verbeteren.
Mocht je verdere stappen willen nemen, dan kun je gebruik maken van de klachtenprocedure via de website van de NFG en dan doorklikken naar wkkgz.
Via mijn beroepsvereniging dient de klacht volgens dit schema afgehandeld te worden.

Kwaliteitskeurmerk WKKGZ

Sinds 1 januari 2017 is de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) van kracht gegaan. Als het gaat omtrent een klacht over de zorg, dan kun je een beroep doen op de Wkkgz. De behandeling van klachten heb ik via mijn beroepsvereniging de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg NFG geregeld.

Zie voor contactgegevens en meer informatie:
Via mijn beroepsvereniging NFG kan ook ondersteuning ingezet worden door een AVG-funtionaris.

Privacybescherming

Als het gaat om een klacht omtrent Privacygegevens dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming. Dat kan via de volgende link.

Meldcode Huiselijk Geweld

Praktijk Hiddes probeert zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met signalen van huiselijk geweld en volgt de meldcoderichtlijnen.

Op de site van Veilig Thuis kun je terecht als je hulp en ondersteuning zoekt of als je je zorgen maakt over iemand anders of als hulpverlener.

Technische beveiliging persoonsgegevens

Mijn Praktijk geeft veel om je privacy en besteed veel aandacht aan de beveiliging en bescherming van je persoonlijke en medische gegevens en zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen zodat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens. Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Aanpassing privacy beleid

Praktijk Hiddes heeft het recht de inhoud van deze privacybeleid op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacybeleid worden op de website van de praktijk gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat mijn website: www.haptotherapiehiddes.nl
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Praktijk HH, met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.

Vragen en Contact

Indien je een vraag of een klacht hebt, dan wil ik graag samen me je hiernaar kijken. Neem contact op via het contactformulier.
Praktijk voor Haptotherapie Hiddes is een eenmanszaak, wettelijk vertegenwoordigd door Erica Hiddes.
Lombardi 3 6708 LT Wageningen
06 21 28 20 85