­

ALGEMENE GEGEVENSBEWERKING

Praktijk voor Haptotherapie Hiddes is een eenmanszaak, wettelijk vertegenwoordigd door Erica Hiddes, Lombardi 3 6708 LT Wageningen. Praktijk Hiddes geeft veel om privacy en zal persoonlijke gegevens zo goed mogelijk beschermen. Ik verwerk uitsluitend gegevens die ik nodig heb om het begeleidingsproces tijdens de haptotherapiesessies goed te kunnen volgen en te waarborgen. Dit is ook wettelijk vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkggz). Een Kwaliteit Management Systeem (KMS) wordt gehanteerd om aan de eisen van de nieuwe wet van 2022 van de Wet toetreding zorgaanbieders (Wtza) te voldoen.

Aanpassing privacy beleid

Praktijk Hiddes heeft het recht de inhoud van dit privacy beleid op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van het privacy beleid worden op de website van de praktijk gepubliceerd. Raadpleeg daarom met regelmaat mijn website: www.haptotherapiehiddes.nl
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist Praktijk Hiddes, met inachtneming van het bepaalde in de wet en het doel en de strekking van dit reglement.

 

Verwerking van persoonsgegevens

Ik beperk de registratie zo veel mogelijk zodat je geen gegevens hoeft te delen die niet noodzakelijk zijn. Persoonsgegevens die ik verwerk zijn: naam, adres, geboortedatum, telefoonnummer, correspondentie via email. Deze informatie heb ik nodig om te kunnen communiceren over te maken afspraken, het verstrekken van hulp, bemiddeling en verwijzing en ten behoeve van de facturatie om te voldoen aan de richtlijnen van de Belastingdienst.
De persoonsgegevens worden niet gebruikt voor mailingsdoeleinden. Als je bezwaar hebt tegen een (deel van) de registratie, kan je dit aangeven. Dan bespreken we wat een goede manier is om aan je bezwaar tegemoet te komen. Je kan dit schriftelijk per mail of via mijn contactformulier aangeven.

Aanmelding via Contactformulier

Je kan je via de website je aanmelden voor een kennismakingsgesprek. Daarmee geef je je naam en telefoonnummer en/of mailadres op. Als je na de kennismaking besluit om niet verder te gaan worden je gegevens vernietigd. Bij een vervolgafspraak, worden deze gegevens wel verwerkt in je elektronische patiëntendossier (EPD).

Rectificatie

Je hebt het recht om (onjuiste of onvolledige) gegevens aan te laten passen. Dit kan onder andere via mail of  via het contactformulier

Inzage

Je hebt recht op inzage, aanvulling of verwijdering van je persoonsgegevens. Tevens kan je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens, of een deel hiervan. Je hebt recht op inzage in je dossier en je kunt hierom vragen. Praktijk Hiddes draagt er zorg voor dat een beslissing tot verbetering, aanvulling, verwijdering en/of afscherming binnen 4 weken, en wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk blijkt anders zo spoedig mogelijk nadien, wordt uitgevoerd. Het dossier blijft eigendom van Praktijk Hiddes. Dit is een geanonimiseerd elektronische cliënten dossier (EPD). Als jouw behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier.

Bewaartermijn

Ik ben als behandelaar gehouden aan de wettelijke bewaartermijn voor medische- en/of zorggegevens en is in beginsel op twintig jaar gesteld. De basisgegevens NAW (naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer moeten 7 jaar bewaard blijven i.v.m. de fiscale bewaarplicht.

Verwijdering

Als je niet langer wilt dat je gegevens bewaard blijven dan kan je dit schriftelijk (per mail) aangeven. Ik zal je dossier dan vernietigen met de uitzondering van de basisgegevens NAW (naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer.  Als je vraagt om verwijdering is behandeling vanaf dat moment niet meer mogelijk, omdat er tijdens een behandeling een dossier bijgehouden moet worden, hetgeen alleen kan met jouw toestemming.

Toestemming intrekken

Eerder verleende toestemming om gegevens te registreren kan altijd ingetrokken worden. In dat geval zal het dossier verwijderd worden met uitzondering van de NAW-basisgegevens.

Delen met derden

Om goede zorg te kunnen verlenen is het belangrijk om te weten of je ook andere behandelingen volgt. Overleg en afstemming kan een meerwaarde bieden als er sprake is van psychische en/of lichamelijke klachten. Mocht overleg noodzakelijk zijn, dan zal ik je vragen hier een formulier voor te tekenen om met de huisarts of medebehandelaar contact op te nemen.
Je hebt het recht aan te geven dat je wilt dat jouw gegevens overgedragen worden aan jouzelf of aan een derde partij. Je gegevens worden nooit op mijn initiatief en derden verstrekt voor welke doeleinden dan ook, tenzij hier zelf om vraagt en schriftelijke toestemming verleend. We maken dan duidelijke schriftelijke afspraken over welke informatie met wie gedeeld zou worden. Indien er tijd nodig is om het dossier op te schonen, zal dit maximaal vier weken in beslag nemen.

Klachtenregeling via beroepsvereniging NFG

Indien je een klacht hebt over de verwerking van je gegevens of over de behandeling, laat dit dan direct weten. Dan zoeken we samen naar een oplossing. Als wij er samen niet uit komen, dan is dit natuurlijk erg vervelend. Een goed gesprek kan ontevredenheid of klachten voorkomen en werkt het beste in de meeste gevallen.
Je eventuele klacht behandel ik in vertrouwen en ik streef naar het voorkomen van klachten. Een klacht zie ik, en binnen mijn beroepsvereniging NFG, als een mogelijkheid om de zorg te verbeteren.
Mocht je verdere stappen willen nemen, dan kun je gebruik maken van de klachtenprocedure via de website van de NFG en dan doorklikken naar Wkkgz.
Via mijn beroepsvereniging dient de klacht afgehandeld te worden.

 

 

WETTELIJKE KWALITEITSKEURMERKEN

WGBO en Wtza

Haptotherapie Hiddes is gehouden te handelen conform de wettelijke regelgeving. De rechten en plichten van de cliënt en de hulpverlener zijn onder meer vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO), en de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, Wkkgz.

KMS Kwaliteitshandboek

Om aan de eisen van de nieuwe wet van 2022 WTZA te voldoen, staat het officiële bewijs (certificaat van QiC) van het kwaliteitshandboek (KMS), op de website  van haptotherapiehiddes.nl

 

Wkkgz

Sinds 1 januari 2017 is de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg) van kracht gegaan. Als het gaat omtrent een klacht over de zorg, dan kun je een beroep doen op de Wkkgz. De behandeling van klachten heb ik via mijn beroepsvereniging de Nederlandse Federatie Gezondheidszorg NFG geregeld.

Zie voor contactgegevens NFG en informatie over “niet tevreden over hulpverlener

Via mijn beroepsvereniging NFG kan ook ondersteuning ingezet worden door een AVG-functionaris.

 

Privacybescherming

Als het gaat om een klacht omtrent Privacygegevens dan kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

 

Meldcode Huiselijk Geweld

Praktijk Hiddes probeert zo zorgvuldig mogelijk om te gaan met signalen van huiselijk geweld en volgt de meldcoderichtlijnen.
Op de site van Veilig Thuis kun je terecht als je hulp en ondersteuning zoekt of als je je zorgen maakt over iemand anders of als hulpverlener.

WEBSITE BEHEER

Technische beveiliging persoonsgegevens

Praktijk Hiddes geeft veel om de privacy van de cliënten en besteed aandacht aan de beveiliging en bescherming van persoonlijke en medische gegevens. Zij zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen zodat onbevoegden geen toegang hebben tot de persoonlijke gegevens.
Uitsluitend Erica Hiddes is gemachtigd de gegevens die de cliënt verstrekt in te zien.
De volgende gegevens worden geregistreerd in het elektronisch cliënten dossier (EPD): behandelplan, sessieverslagen, data van afspraken voor agenda en voor facturatie.
Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in het dossier en heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De PC waarop gewerkt wordt is beveiligd met een gebruikersnaam en wisselend wachtwoord. Systeem back-ups zijn beschermd door een gebruikersnaam en wisselend wachtwoord. Back-ups worden gemaakt om gegevens te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

Gegevens die verzameld worden

Het IP-adres van bezoekers, gebruikers-ID van ingelogd de gebruikers en gebruikersnaam van inlogpogingen worden voorwaardelijk vastgelegd door Wordfence om te controleren op kwaadwillige activiteit en om de site te beschermen tegen specifieke soorten aanvallen. Voorbeelden van voorwaarden bij het loggen zijn onder meer inlogpogingen, uitlog aanvragen, aanvragen om verdachte URL’s, wijzigingen in de site-inhoud en wachtwoordupdates. Deze beveiligingslogs worden 60 dagen bewaard.

Bij het insturen van het contactformulier worden de gegevens opgeslagen zoals naam, e-mailadres, adresgegevens en je bericht. Ook worden jouw IP-adres en de user-agent van je browser opgeslagen.

Voor bescherming tegen spam via het contactformulier wordt het IP-adres van de reageerder, user-agent, verwijzer en site URL (met ook andere informatie zoals naam, gebruikersnaam, e-mailadres en de reactie zelf) bijgehouden door Akismet spam Protection for WordPress.

 

Cookies

Bij het accepteren van de cookiebanner wordt een cookie opgeslagen om dit vast te leggen. De vervaldatum van dit cookie is 30 dagen.

Indien je mijn inlogpagina bezoekt, wordt een tijdelijke cookie opgeslagen om te controleren of je browser cookies accepteert. Deze cookie bevat geen persoonlijke gegevens en wordt verwijderd zodra je je browser sluit.

Berichten op de site kunnen ingesloten inhoud bevatten (bijvoorbeeld video’s, routekaarten). Ook wordt gebruik gemaakt van inhoud (lettertypen, style-sheets, afbeeldingen) die vanaf een andere site wordt ingeladen. Ingesloten inhoud van andere sites gedraagt zich exact hetzelfde alsof de bezoeker deze andere site heeft bezocht. De sites kunnen gegevens over je verzamelen, cookies gebruiken, extra tracking van derde partijen insluiten en je interactie met deze ingesloten inhoud monitoren, inclusief het vastleggen van de interactie met ingesloten inhoud als je een account hebt en ingelogd bent op de site.

Met wie worden gegevens gedeeld

De site wordt gescand op potentiële malware en kwetsbaarheden door Wordfence. Wij sturen geen persoonlijke informatie naar de scanner; echter, de scanner zou persoonlijke informatie geplaatst in het openbaar (zoals in reacties) kunnen vinden tijdens de scan.

De site maakt deel uit van een netwerk van sites die bescherming bieden tegen gedistribueerde brute force-aanvallen. Om deze bescherming mogelijk te maken, wordt het IP-adres van bezoekers die proberen in te loggen op de site gedeeld met een service die wordt aangeboden door wordfence.com. Raadpleeg het Wordfence privacy beleid voor details over hun privacy beleid.

 

Vragen en contact

Als je niet langer wilt dat ik jouw gegevens verwerk of indien je een vraag of klacht hebt, dan wil ik graag samen me je hiernaar kijken. Neem contact op via het contactformulier.